Hilbrand Bos hecht een grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van (ex-)cliënten. Daarom worden uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg behandeld en worden er zo min mogelijk gegevens over u bewaard. In deze privacy statement leest u hoe er wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Privacy Policy

Derden

Behalve Hilbrand Bos hebben ook administratieve krachten toegang tot uw persoonsgegevens en de correspondentie met u. Alle medewerkers van Hilbrand Bos hebben geheimhoudingsplicht. Uw gegevens zullen in geen enkel geval met andere partijen worden gedeeld.

 

Dossiervorming

Om uw privacy te waarborgen wordt er geen dossier aangelegd over u. Er worden geen aantekeningen gemaakt van (intake)gesprekken en/of van het consult. De enige informatie die wij over u beheren is de informatie die u zelf per mail naar ons heeft toegestuurd en de informatie die u heeft ingevuld op het intakeformulier. Deze informatie zal bewaard worden tot aan het (laatste) consult en uiterlijk 3 maanden hierna worden verwijderd. Hierna bewaren wij alleen de factuur die wij hebben opgesteld voor het consult. U wordt van het verwijderen van de mailbericht en het intakeformulier niet op de hoogte gesteld. 

 

Factuurgegevens

De belastingdienst verplicht ons om facturen 7 jaar te bewaren. Omdat uiterlijk 3 maanden na het plaatsvinden van het (laatste) consult alle correspondentie met u wordt verwijderd is de factuur de enige plaats waar gegevens over u op zullen worden bewaard.

 

Op de factuur wordt vastgelegd:

Uw naam, adres en woonplaats

De datum van het consult

Om uw privacy te waarborgen wordt de reden van het consult nooit vermeld op de factuur. Vermeld wordt dat het om een consult gaat

De kosten van het consult

 

Gegevens inzien

Omdat alle correspondentie per mail geschied heeft u zelf volledige inzage in de gegevens die wij over u hebben. Indien u dat wenst kunnen wij u inzage geven in de mail-correspondentie die met u is gevoerd. U kunt die correspondentie opvragen door een mail te sturen naar info@hilbrandbos.nl.

Mailings en nieuwsbrieven

Alleen indien u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven zullen uw mailgegevens worden gebruikt voor mailings en nieuwsbrieven.

Wijzigingen disclaimer

Hilbrand Bos behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze disclaimer te wijzigen zonder (ex-)cliënten hiervan op de hoogte te stellen. De actuele disclaimer staat gepubliceerd op de website.

Klachten

Indien u meent dat Hilbrand Bos een wettelijke verplichting in het kader van de AVG niet nakomt, kunt u een klacht indienen via info@hilbrandbos.nl. Indien u het niet eens bent met de reactie op uw klacht kunt u een beroep instellen bij de kantonrechter. Er wordt daarbij een beroep gedaan op de rechtsbescherming die de Wet bescherming persoonsgegevens biedt.

Indien u vragen hebt, kunt u die stellen via info@hilbrandbos.nl. U krijgt dan binnen 2 dagen antwoord.